Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 RUNG CHUÔNG VÀNG

ĐỀ THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 5
TOÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.Số lớn nhất trong các số 0,100 ; 0,001 ; 0,019 ; 0,0198 ; 0,01897 là :
A.0,100 B.0,098 C.0,01897 D.0,019

Câu 2. Số trung bình cộng của các số 2,8 ; 5,9 ; 4,7 ; 3 là :
A.13,7 B.13,4 C.15,4 D.16,4

Câu 3. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Số thứ hai là :
A.99 B.55 C.40 D.44

Câu 4 : Giá trị của biểu thức 98,7 : 0,01 + 98,7 x 0,01 là
A.987 B. 0,987 C.98,7 D.9870,987

Câu 5. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18,4cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật là :
A.23cm B.20,4cm C.55,2cm D.36,8cm

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.Tìm 25% của 100

Câu 2. Khi tăng chiều rộng hình chữ nhật thêm 15cm và giảm chiều dài hình chữ nhật đó 5cm thì chu vi hình chữ nhật đó tăng thêm bao nhiêu?

Câu 3. Trong 80kg nước biển có 2,8kg mối. Tính tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển?

Câu 4. Khi mở rộng cạnh hình vuông thêm 3,6cm thì diện tích tăng thêm 18cm2. Hỏi diện tích hình vuông ?

Câu 5. Người ta mở rộng cả bốn phía của một miếng đất hình vuông, mỗi phía thêm 2m thì diện tích tăng thêm 288m2. Tìm diện tích miếng đất khi chưa mở rộng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét