Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

các đề thi HSG cấp tỉnh Thừa Thiên Huế lớp 5

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh
            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009
       ®Ò chÝnh thøc                                                 M«n: to¸n líp 5

(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang

I. phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )
Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh,). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.

C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo?
        A. Hµng chôc                                          B. Hµng tr¨m
        C. Hµng phÇn tr¨m                                  D. Hµng phÇn m­êi
C©u 2. Ph©n sè  viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ:
        A. 0,25                    B. 2,5             C. 5,2                       D. 0,52
C©u 3. Hçn sè 3 viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ:
        A.                        B.                      C.                     D.
C©u 4. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó   0,125 kg = …… g lµ:
        A. 125             B. 12,5           C. 1,25             D. 1250
C©u 5. Trong 20 phót mét « t« ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi 20 km. VËn tèc « t« tÝnh theo km/giê lµ:
        A. 1km/giê             B. 10 km/giê C. 60 km/giê  D. 20 km/giê
C©u 6. Mét h×nh trßn cã ®­êng kÝnh b»ng 4 dm. Nöa chu vi cña h×nh trßn ®ã lµ:
        A. 6,28dm               B. 12,56 dm           C. 3,14 dm               D. 6,28
C©u 7. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 7 dm lµ:
        A. 343             B. 343 dm              C.343 dm2                D. 343 dm3
C©u 8. N­íc biÓn chøa 4,2% muèi. VËy l­îng muèi cã trong 150g n­íc biÓn lµ:
        A. 0,63g          B. 6,3g           C. 63g              D. 4,2g


                        II. phÇn tù luËn ( 16,0 ®iÓm )
        Bµi 1. (5,0 ®iÓm)
        Cã ba tÊm v¶i dµi b»ng nhau. Sau khi b¸n ®i 38m ë tÊm thø hai vµ 37m ë tÊm thø ba th× tæn sè mÐt v¶i cßn l¹i cña hai tÊm nµy b»ng  sè mÐt v¶i cña tÊm thø nhÊt. Hái lóc ®Çu mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt?
        Bµi 2. (5,0 ®iÓm)
        Cã 3 thïng g¹o. LÊy g¹o ë thïng A ®æ vµo thïng B, sau ®ã lÊy  sè g¹o cã tÊt c¶ ë thïng b ®æ vµo thïng C th× sè g¹o ë mçi thïng ®Òu b»ng 20 kg. Hái lóc ®Çu thïng B cã bao nhiªu ki-l«-gam g¹o?
        Bµi 3. ( 6,0 ®iÓm )
        Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AB. Hai ®o¹n th¼ng AC vµ DM c¾t nhau t¹i E.
a)So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh tam gi¸c: ABC víi AMC ; AMC víi AMD;
MDC víi AMD.
b)TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MEC, biÕt diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MBC b»ng 15 cm2.
c) Gäi ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD, nèi BN c¾t AC t¹i G. Chøng tá r»ng AE = EG = GC.

HÕt










Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh
            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009
       ®Ò chÝnh thøc                                            M«n: tiÕng viÖt líp 5

(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang

I.phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )
        §äc thÇm ®o¹n v¨n sau, chän ®¸p ¸n ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®ã (A hoÆc B, hoÆc C) vµo bµi thi.
        Hoa mai còng cã n¨m c¸nh nh­ hoa ®µo, nh­ng c¸nh hoa to h¬n c¸nh hoa ®µo mét chót. Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch. S¾p në, nô mai míi ph« vµng. Khi në, c¸nh hoa mai xoÌ ra mÞn mµng nh­ lôa. Nh÷ng c¸nh hoa ¸nh lªn mét s¾c vµng muèt, m­ît mµ. Mét mïi h­¬ng th¬m lùng nh­ nÕp h­¬ng ph¶ng phÊt bay ra.
(TrÝch mïa xu©n vµ phong tôc viÖt nam)
        C©u 1. Trong ®o¹n v¨n trªn, t¸c gi¶ t¶ nh÷ng g×?
A.T¶ vÎ ®Ñp cña hoa mai vµ hoa ®µo
B.          T¶ vÎ ®Ñp cña nô vµ c¸nh hoa mai
C.  T¶ vÎ ®Ñp cña nô hoa, c¸nh hoa vµ h­¬ng th¬m cña hoa mai vµng
        C©u 2. C¸nh hoa mai ®­îc so s¸nh nh­ thÕ nµo?
A.To h¬n c¸nh hoa ®µo
B.          MÞn mµng nh­ lôa
C.  C¶ hai ý trªn
        C©u 3. Trong ®o¹n v¨n trªn, mÊy c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷?
A.Mét c©u
B.          Hai c©u
C.  Ba c©u
        C©u 4. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.”
C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo?
A.Ai thÕ nµo?
B.          Ai lµm g×?
C.  Ai lµ g×?

                           II. phÇn tù luËn (16 ®iÓm).
           C©u 1. (6 ®iÓm).                                DËy sím
Tinh m¬ em trë dËy
Röa mÆt råi ®Õn tr­êng
Em b­íc véi trªn ®­êng
Nói d¨ng hµng tr­íc mÆt.

S­¬ng tr¾ng viÒn quanh nói
Nh­ mét chiÕc kh¨n b«ng
- å nói ngñ l­êi kh«ng!
Giê míi ®ang röa mÆt
                              Thanh hµo
H·y viÕt mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh nãi lªn c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ trªn.
C©u 2. (10 ®iÓm)
ChiÒu råi bµ míi vÒ nhµ
C¸i gËy ®i tr­íc, ch©n bµ theo sau
Mäi ngµy bµ cã thÕ ®©u
Th× ra c¸i mái lµm ®au l­ng bµ!

Bµ r»ng: GÆp mét cô giµ
L¹c ®­êng, nªn ph¶i nhê bµ dÉn ®i
Mét ®êi mét lèi ®i vÒ
Bçng nhiªn l¹c gi÷a ®­êng quª, ch¸u µ!

Ch¸u nghe c©u chuyÖn cña bµ
Hai hµng n­íc m¾t cø nhoµ r­ng r­ng
Bµ ¬i, th­¬ng mÊy lµ th­¬ng
Mong ®õng ai l¹c gi÷a ®­êng vÒ quª!
                                           Theo nguyÔn v¨n th¾ng
     Dùa vµo néi dung bµi th¬ trªn,b»ng trÝ t­ëng t­îng vµ sù s¸ng t¹o cña m×nh, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ ng­êi bµ kÝnh yªu.


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét