Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

36 đề thi học sinh giỏi lớp 5

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1)
Môn Toán Lớp 5
( Thời gian làm bài 60 phút )

Bài 1: (1điểm)
Đọc các số sau: 8932; 13064
Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
1567; 1590; 897; 10261

Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính
a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194
c. 428 x 13 d. 7368 : 24


Bài 3 :(2điểm) Tìm x:

a. x x = b. : x =

Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 tấn 90 kg = … kg
12 000 kg = … tấn

Bài 5: (2điểm)
Môt thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m , chiều rộng bằng chiều dài Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

..............................................................................................................TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I
HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1)
Môn Toán Lớp 5
Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0,5 điểm)
a. Mỗi ý đúng cho (0,25 điểm)
- Số 8932 đọc là: Tám nghìn chín trăm ba mươi hai
Số 13 064 đọc là: mười ba nghìn không trăm sáu mươi tư
b. Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé là:
10 261; 1590; 1567; 897 (0,5 điểm)

Bài 2:( 4 điểm ) Mỗi tính đúng cho ( 1 điểm ).
47 836 b. 80 200 c. 428 d. 7368 24
+ 5 409 - 19 194 x 13

53 254 61 006 1284 168 307
+428 00

5564
Bài 3: ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho : ( 1điểm )
a. x x = b. : x =
x = : x = :
x = x =
Bài 4: ( 1điểm ) điền mỗi số đúng cho ( 0,5 điểm )
a. 3090 b. 12
Bài 5: ( 2 điểm )
Chiều rộng thửa ruộng là:
120 x = 80 ( m ) ( 0,75 điểm )
Diện tích thửa ruộng là:
120 x 80 = 9600 m2 ( 0,75 điểm )
Đáp số: 9600 m2 ( 0,5 điểm )


(Trên đây là những gợi ý cơ bản về cách đánh giá cho điểm. Trong khi chấm ng ời chấm vận dụng linh hoạt với đáp án chấm để chấm sát thực với bài làm của học sinh )
TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 2)
Môn Toán Lớp 5
( Thời gian làm bài 60 phút )
Câu 1 : ( 2 điểm )
Tính giá trị biểu thức với a = 1 và b = 0 :
a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b
b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b )
Câu 2 : ( 2 điểm )
Tìm hai số, biết rằng tổng hai số bằng 9 và số lớn gấp hai lần số bé.
Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x :
a) ( x + 436 ) : 2 = 406
b) x x 3 + 328 = 745
Câu 4 : ( 3 điểm )
Một gia đình có 4 người . Vụ chiêm thu được 427 kg thóc, vụ mùa thu được nhiều hơn vụ chiêm 58 kg thóc . Hỏi bình quân mỗi người trong gia đình đó mỗi năm thu được bao nhiêu kg thóc .

...................................................................


(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I
HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 2)
Môn Toán Lớp 5
Câu 1 : ( 2 điểm )
Tính đúng mỗi giá trị biểu thức . Cho ( 1 điểm )
a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b Với a = 1 , b = 2
A = ( 1993 : 1 + 1993 x 1 ) + 1994 x 0 ( 0,5 điểm )
= ( 1993 + 1993 ) + 0 ( 0,25 điểm )
= 3986 + 0 = 3986 ( 0,25 điểm )
b) B = ( 119 x a + 5307 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét