Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

đề thi năm 2011 vào lớp 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Khoá ngày 18 tháng 6 năm 2010
ĐỀ THI MÔN TOÁN
Phần: Trắc nghiệm (4 điểm)
Thời gian làm bài: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:................................................Số báo danh:................

Mã đề thi 132


* Lưu ý: Thí sinh không trả lời vào tờ in đề thi này.
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và thể hiện vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng quy định:
Câu 1: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 2010 có bao nhiêu số không chia hết cho 5?
A. 1609 số B. 1606 số C. 402 số D. 1608 số
Câu 2: Cho hai hình vuông, mỗi hình có cạnh bằng 4cm. Chúng được đặt theo cách sao cho một đỉnh của hình vuông thứ nhất trùng với giao điểm của 2 đường chéo của hình vuông thứ hai. Vậy diện tích phần giao nhau của 2 hình vuông bằng:
A. 4cm2 B. 2cm2 C. 8cm2 D. 6cm2
Câu 3: Khi dịch dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một hàng thì được số mới mà tổng của số mới và số ban đầu là 41,14. Vậy số ban đầu là:
A. 37,4 B. 0,4114 C. 4,114 D. 3,74
Câu 4: Các hình lập phương được sắp xếp thành một cái tháp như hình vẽ bên. Tổng số các hình lập phương là:A. 20 B. 25 C. 35 D. 30
Câu 5: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông ?
A. 12 hình B. 14 hình C. 10 hình D. 13 hình
Câu 6: Một hình chữ nhật, nếu chiều rộng tăng lên 20% và chiều dài giảm đi 1m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên 5%. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
A. 10m B. 7m C. 8m D. 9m
Câu 7: Tổng số tuổi của ông và cháu hiện nay là 78 tuổi. Biết tuổi của ông bao nhiêu năm thì tuổi của cháu bấy nhiêu tháng. Tuổi ông hiện nay là:
A. 68 tuổi B. 60 tuổi C. 64 tuổi D. 72 tuổi
Câu 8: Số thập phân 37,045 được viết dưới dạng hỗn số là:
A. B. C. D.
Câu 9: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì mất 2 giờ mới đầy bể. Nếu riêng vòi thứ hai chảy thì 3 giờ mới đầy bể. Thời gian để hai vòi cùng chảy cho đầy bể là:
A. 1 giờ 12 phút B. 2 giờ 30 phút C. 5 giờ D. 1 giờ 30 phút
Câu 10: Hiệu giá trị của hai chữ số 3 trong số 513,34 là:
A. 3,3 B. 0 C. 2,7 D. 0,27
Câu 11: Trong hình vẽ bên, diện tích hình vuông là 400cm2. Diện tích hình tròn là:
A. 942 cm2 B. 628 cm2 C. 714 cm2 D. 314cm2
Câu 12: Một người đi hết một quãng đường mất thời gian 100 phút. Nếu tăng vận tốc 25% thì thời gian đi hết quãng đường đó là :
A. 50 phút B. 90 phút C. 80 phút D. 25 phút
Câu 13: Biết lít dầu thì cân nặng kg. Vậy 1 lít dầu cân nặng là:
A. B. C. D.
Câu 14: Số thích hợp điền vào ô trống dưới đây là:

A. 1 B. C. D.
Câu 15: Cho phân số . Nếu cộng thêm 12 vào tử số thì cần phải cộng thêm số nào vào mẫu số để được phân số mới vẫn bằng ?
A. 16 B. 24 C. 20 D. 12
Câu 16: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu bớt chiều dài 2,5m và tăng chiều rộng 2,5m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 43,75m2. Diện tích mảnh đất lúc đầu là:
A. 192m2 B. 432m2 C. 300m2 D. 400m2
Câu 17: Một tháng nào đó có ba ngày thứ sáu đều là ngày chẵn. Hỏi ngày 25 của tháng đó là ngày thứ mấy ?
A. Thứ hai B. Thứ tư C. Thứ sáu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét