Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

các bài thi HSG lớp 5

 Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o               Kú thi häc sinh giái bËc TiÓu häc
        Thõa Thiªn HuÕ                                     Kho¸ ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005
   -----&-----                               ----------------------------------------
                                                M«n thi    :                 To¸n - líp 5
Sè b¸o danh:.............           Thêi gian :  90 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
________________________________________________________________

C©u 1: ( 3 ®iÓm )

          Cho sè 1960. Sè nµy sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo? H·y gi¶i thÝch.
a) Xãa bá ch÷ sè 0.
b) ViÕt thªm mét ch÷ sè 1 vµo sau sè ®ã.
c) §æi chç hai ch÷ sè 9 vµ 6 cho nhau.

C©u 2: ( 2 ®iÓm )

          Cho ph©n sè 19/44. CÇn bít c¶ tö vµ mÉu cña ph©n sè ®ã ®i bao nhiªu ®Ó ®­îc ph©n sè 2/7

C©u 3: ( 4 ®iÓm )

Líp 5A vµ 5B cã 87 häc sinh. BiÕt r»ng 5/7 sè häc sinh líp 5A b»ng 2/3 sè häc sinh líp 5B. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh?

C©u 4: ( 5 ®iÓm )

Mét chiÕc ca-n« ch¹y trªn mét qu·ng s«ng ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Ch¹y xu«i dßng th× mÊt 3 giê; ch¹y ng­îc dßng th× mÊt 4 giê 30 phót. Hái trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy mét chiÕc thïng rçng tr«i trªn qu·ng s«ng ®ã mÊt bao l©u?

C©u 5: ( 6 ®iÓm )
XÕp 27 h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã c¹nh 1 cm thµnh h×nh hép lËp ph­¬ng lín råi s¬n tÊt c¶ c¸c mÆt cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín: Hai mÆt ®¸y s¬n mµu xanh; c¸c mÆt cßn l¹i s¬n mµu ®á. Hái:
          a)  Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã mÆt ®­îc s¬n xanh vµ mçi h×nh ®ã cã mÊy mÆt mµu xanh?
          b)  Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã mÆt ®­îc s¬n ®á vµ mçi h×nh ®ã cã mÊy mÆt mµu ®á?
c)   Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá kh«ng ®­îc s¬n?

=========


Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o                           Kú thi häc sinh giái bËc TiÓu häc
        Thõa Thiªn HuÕ                                     Kho¸ ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005
   -----&-----                               ----------------------------------------
h­íng dÉn chÊm m«n To¸n - líp 5

C©u 1: 3 ®iÓm

          Cho sè 1960. Sè nµy sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo nÕu:
a) Xãa bá ch÷ sè 0.
b) ViÕt thªm mét ch÷ sè 1 vµo sau sè ®ã.
c) §æi chç hai ch÷ sè 9 vµ 6 cho nhau.
Gi¶i
a) 1,0 ®iÓm. Khi xãa bá ch÷ sè 0 th× sè ®ã sÏ lµ: 196.
Mµ 196 = 1960 : 10
VËy khi xãa bá ch÷ sè 0 th× sè 1960 cho gi¶m ®i 10 lÇn.                                
b) 1,0 ®iÓm. Khi thªm ch÷ sè 1 vµo sau sè ®ã ta cã sè míi lµ: 19601.
Mµ 19601 = 1960 x 10 + 1
VËy khi thªm ch÷ sè 1 vµo sè 1960 th× sè 1960 sÏ t¨ng gÊp 10 lÇn vµ 1 ®¬n vÞ sè ®· cho.
c) 1,0 ®iÓm. Khi ®æi chç ch÷ sè 9 vµ 6 ta ®­îc sè míi: 1690
          Mµ 1960 - 1690 = 270
VËy khi ®æi chç ch÷ sè 9 vµ 6 cña sè 1960 víi nhau th× ®­îc sè míi kÐm h¬n sè ®· cho 270 ®¬n vÞ.

 

C©u 2: 2 ®iÓm

        Cho ph©n sè 19/44. CÇn bít c¶ tö vµ mÉu cña ph©n sè ®ã ®i bao nhiªu ®Ó ®­îc ph©n sè 2/7
C¸ch 1:                                              Gi¶i:
Ta cã:     2 / 7      = 2 x 5 / 7 x 5                                                                0,5 ®iÓm.
= 10 / 35                                                              0,5 ®iÓm.
= (19 - 9) / (44 - 9)                                                  0,5 ®iÓm.
        Nªn ta cÇn bít tö vµ mÉu cña ph©n sè 19/44 ®i 9 ®¬n vÞ th× ®­îc ph©n sè 2/7   0,5 ®iÓm.
C¸ch 2:                                              Gi¶i:
          Gäi sè tù nhiªn cÇn bít c¶ tö vµ mÉu lµ x (x kh¸c 0)                                     
          Khi ®ã ta cã:      
                             =                                       
                             ( 19-x ) X 7      = 2 X (44 - x )                                       
                             133 - 7 X  x       = 88 - 2 X  x                                           
                             5 X  x                 = 45
                             x                 = 45 : 5
                             x                 = 9
        Nªn ta cÇn bít tö vµ mÉu cña ph©n sè 19/44 ®i 9 ®¬n vÞ th× ®­îc ph©n sè 2/7  

C©u 3: 4 ®iÓm

Líp 5A vµ 5B cã 87 häc sinh. BiÕt r»ng 5/7 sè häc sinh líp 5A b»ng 2/3 sè häc sinh líp 5B. Hái mçi líp cã bao nhiªu häc sinh?
C¸ch 1:                                              Gi¶i:
Ta cã: 5/7 häc sinh líp 5A th× b»ng 2/3 häc sinh líp 5B.                     
VËy 7/7 häc sinh líp 5A th× b»ng 2/3 : 5/7 = 14/15 häc sinh líp 5B            1,0 ®iÓm.
Sè häc sinh cña c¶ 2 líp so víi sè häc sinh líp 5B lµ:
14/15+15/15 = 29/15 häc sinh 5B.                                                1,0 ®iÓm.
          Sè häc sinh líp 5B lµ: 87 : 29/15 = 45 (häc sinh )                                1,0 ®iÓm.
          Sè häc sinh líp 5A lµ: 87-45 = 42 (häc sinh )                                      1,0 ®iÓm.
                                                §¸p sè: 45 vµ 42
C¸ch 2:                                              Gi¶i:
          Ta cã: 5/7 = 10/14 vµ 2/3 = 10 / 15
          Khi ®ã ta cã: Sè häc sinh 5A / Sè häc sinh 5B = 14 / 15
          NÕu xem sè häc sinh líp 5A lµ 14 phÇn th× sè häc sinh líp 5B lµ 15 phÇn.
          Khi ®ã tæng sè phÇn cña c¶ hai líp lµ: 14 + 15 = 29 (phÇn)
          Sè häc sinh cña 1 phÇn lµ: 87 : 29 = 3 (häc sinh)
          Sè häc sinh líp 5A lµ: 3 x 14 = 42 (häc sinh)
          Sè häc sinh líp 5B lµ: 3 x 15 = 45 (häc sinh)
                                                §¸p sè: 45 vµ 42

 

C©u 4: 5 ®iÓm

Mét chiÕc ca-n« ch¹y trªn mét qu·ng s«ng ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Ch¹y xu«i dßng th× mÊt 3 giê; ch¹y ng­îc dßng th× mÊt 4 giê 30 phót. Hái trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy mét chiÕc thïng rçng tr«i trªn qu·ng s«ng ®ã mÊt bao l©u?
C¸ch 1:                                              Gi¶i:
Gi¶ sö qu·ng s«ng dµi lµ 36 km.                                                    1,0 ®iÓm.
Khi ®ã:
          VËn tèc cña ca-n« khi xu«i dßng lµ: 36 : 3 = 12 km/giê                        1,0 ®iÓm.
          VËn tèc cña ca-n« khi ng­îc dßng lµ: 36 : 4,5 = 8 km/giê                     1,0 ®iÓm.
          VËn tèc cña dßng ch¶y lµ: (12 - 8 ) : 2 = 2 km/giê                                1,0 ®iÓm.
          ChiÕc thïng tr«i hÕt qu·ng s«ng ®ã mÊt:
                   36 : 2 = 18 giê                                                                        1,0 ®iÓm.
                                                          §¸p sè: 18 giê
C¸ch 2:                                              Gi¶i:
          Gäi vËn tèc ca n« ch¹y xu«i dßng lµ VXD, Gäi vËn tèc ca n« ch¹y ng­îc dßng lµ VND vµ vËn tèc dßng n­íc lµ VN.
          Ta cã: Thêi gian ca n« ch¹y xu«i dßng     =       3        =       6        =       2
                     Thêi gian ca n« ch¹y ng­îc dßng            4,5               9                 3
          Trªn cïng mét qu·ng ®­êng th× vËn tèc vµ thêi gian lµ 2 ®¹i l­îng tû lÖ nghÞch, nªn:
                            
          Ta cã s¬ ®å sau:VXD
                               VND
          Ngoµi ra ta cã VXD - VND = 2 VN
          Hay:          VN = (VXD - VND) : 2
                             = 1/3 VXD : 2
                             = 1/6 VXD
          Mµ vËn tèc c¸i thïng rçng chÝnh lµ vËn tèc cña dßng n­íc
          VËy thêi gian c¸i thïng rçng tr«i hÕt qu·ng s«ng ®ã lµ: 3 x 6 = 18 (giê)
                                                          §¸p sè 18 giê

C©u 5: 6 ®iÓm
XÕp 27 h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã c¹nh 1 cm thµnh h×nh hép lËp ph­¬ng lín råi s¬n tÊt c¶ c¸c mÆt cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín: Hai mÆt ®¸y s¬n mµu xanh; c¸c mÆt cßn l¹i s¬n mµu ®á. Hái:
          a)  Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã mÆt ®­îc s¬n xanh vµ mçi h×nh ®ã cã mÊy mÆt mµu xanh?
          b)  Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã mÆt ®­îc s¬n ®á vµ mçi h×nh ®ã cã mÊy mÆt mµu ®á?
c)   Cã bao nhiªu h×nh hép lËp ph­¬ng nhá kh«ng ®­îc s¬n?
Gi¶i:

    H×nh hép lËp ph­¬ng lín cã: 3 tÇng mµ mçi tÇng cã 9 h×nh hép lËp ph­¬ng nhá.        0,5 ®iÓm.
    C¹nh cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín lµ: 1 x 3 = 3 (cm)                                   0,5 ®iÓm.
a)      DiÖn tÝch cña mét mÆt cña h×nh hép lËp ph­¬ng nhá lµ: 1 x 1 = 1 (cm2)        0,5 ®iÓm.
DiÖn tÝch cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín ®­îc s¬n xanh lµ:
                   3 x 3 x 2 = 18 (cm2)                                                               0,5 ®iÓm.
          V× s¬n xanh hai ®¸y cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín nªn c¸c h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cã s¬n xanh chØ ®­îc s¬n mét mÆt
Vµ sè h×nh hép lËp ph­¬ng nhá ®­îc s¬n xanh lµ:
18 : 1 = 18 (h×nh)                                                                  0,5 ®iÓm.
b)      DiÖn tÝch cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín ®­îc s¬n ®á lµ:
          3 x 3 x 4 = 36 (cm2)                                                               0,5 ®iÓm.
C¸c h×nh hép lËp ph­¬ng nhá t¹o thµnh c¸c c¹nh ®øng cña h×nh hép lËp ph­¬ng lín th× ®­îc s¬n hai mÆt ®á; mçi c¹nh cña h×nh hép lËp ph­¬ng cã 3 h×nh.                    0,5 ®iÓm.
VËy sè h×nh hép lËp ph­¬ng nhá ®­îc s¬n 2 mÆt ®á lµ:
3 x 4 = 12 (h×nh)                                                                   0,5 ®iÓm.
DiÖn tÝch ®­îc s¬n ®á cña 12 h×nh hép lËp ph­¬ng nhá ®ã b»ng:
1 x 2 x 12 = 24 (cm2)                                                             0,5 ®iÓm.
PhÇn diÖn tÝch cßn l¹i lµ: 36 - 24 = 12 (cm2)                                         0,5 ®iÓm.
Sè h×nh hép lËp ph­¬ng nhá cßn l¹i, mçi h×nh chØ ®­îc s¬n mét mÆt ®á lµ:
12 : 1 = 12 (h×nh)                                                                            0,5 ®iÓm.
c)      Do h×nh hép lËp ph­¬ng cã 3 tÇng mµ tÇng d­íi vµ trªn ®Òu ®­îc s¬n mµu; cßn tÇng gi÷a th× c¸c h×nh ngoµi ®­îc s¬n mµu chØ cã h×nh hép lËp ph­¬ng nhá ë ngay chÝnh gi÷a lµ kh«ng ®­îc s¬n. VËy cã 1 h×nh hép lËp ph­¬ng nhá kh«ng ®­îc s¬n mµu.               0,5 ®iÓm.
§¸p sè:      a) 18 h×nh cã 1 mÆt s¬n xanh
b) 12 h×nh cã 2 mÆt s¬n ®á
12 h×nh chØ cã 1 mÆt s¬n ®á
c) 1 h×nh kh«ng ®­îc s¬n.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét